Đoàn Giám sát của HĐND tỉnh tiến hành giám sát trực tiếp tại Quỹ phát triển đất tỉnh.

(Quỹ PTĐ tỉnh Quảng Bình) - Thực hiện Kế hoạch giám sát số 37/KH-TTHĐND ngày 07/04/2014 của Thường trực HĐND tỉnh, vào lúc 14h ngày 08/05/2014, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát trực tiếp về tình hình thực hiện các quy định của pháp luật và Nghị quyết HĐND tỉnh về phân bổ, quản lý, sử dụng nguồn vốn Quỹ phát triển đất tỉnh, nguồn vốn Quỹ đầu tư địa phương năm 2012 và 2013.

Thành phần tham gia Đoàn Giám sát do đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn, cùng các đồng chí trong Thường trực HĐND; Trưởng, phó các Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban pháp chế, Lãnh đạo văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, đại diện ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh; Các Sở KH&ĐT, Tài chính và Văn phòng UBND tỉnh. Đại biểu tham gia Đoàn giám sát có đồng chí Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh.

Quỹ phát triển đất tỉnh được thành lập theo Quyết định số 2225/QĐ-UBND ngày 05/09/2011 của UBND tỉnh và chính thức đi vào hoạt động từ 01/04/2012. Thay mặt HĐQL Quỹ, đ/c Hoàng Ngọc Hòa - Phó chủ tịch HĐQL Quỹ kiêm Giám đốc Quỹ đã có báo cáo rõ hơn về chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của Quỹ là quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất cho mục tiêu đầu tư phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ngoài ra, được UBND tỉnh giao nhiệm vụ nhận ủy thác quản lý Quỹ đầu tư địa phương (được thành lập theo Quyết định số 757/QĐ-UB ngày 08/4/2003 của UBND tỉnh) để cho vay đầu tư phát triển thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm của tỉnh, đồng thời đồng chí cũng đã báo cáo đầy đủ, cụ thể về tình hình quản lý, sử dụng 02 Quỹ thời gian qua; Trong quá trình hoạt động Quỹ đã luôn chấp hành nghiêm túc các quy định của Nhà nước và quản lý chặt chẽ 02 Quỹ bảo đảm an toàn, hiệu quả.

Tuy vậy, trong điều kiện Quỹ đi vào hoạt động, thời gian và kinh nghiệm chưa nhiều, hệ thống văn bản hướng dẫn thực hiện cụ thể của Bộ ngành liên quan còn chưa đầy đủ và đồng bộ nên gặp không ít khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện như các vấn đề: thu phí ứng vốn, hoàn trả vốn đã ứng khi dự án tạo quỹ đất đấu giá (hoặc giao đất) đã thu được tiền sử dụng đất, tỷ lệ ứng vốn thực hiện các dự án ngoài nhiệm vụ tạo quỹ đất còn cao và có xu hướng gia tăng. Việc bổ sung đủ mức vốn điều lệ tối thiểu (100 tỷ đồng) để xúc tiến thành lập Quỹ đầu tư phát triển địa phương theo quy định của Chính phủ còn gặp khó khăn do ngân sách chưa cân đối được...

Các thành viên Đoàn giám sát đã tích cực tham gia ý kiến và chất vấn; Đồng chí Phó Chủ tịch HĐQL Quỹ, Giám đốc Quỹ đã trân trọng cảm ơn và trực tiếp trả lời các ý kiến chất vấn ngay tại buổi làm việc. Kết thúc buổi làm việc đồng chí Trưởng đoàn Giám sát đã kết luận:

Qua buổi làm việc giám sát, Đoàn Giám sát nhận thấy tuy Quỹ phát triển đất mới đi vào hoạt động hơn 02 năm nhưng Quỹ đã có nhiều cố gắng trong triển khai nhiệm vụ, chủ động xây dựng các văn bản quản lý điều hành nội bộ; Phối hợp các cấp, các ngành triển khai thực hiện tham mưu cho UBND tỉnh trình bố trí ứng vốn để thực hiện các dự án tạo quỹ đất có hiệu quả kinh tế - xã hội. Thông qua hoạt động giám sát để giúp Quỹ khắc phục các mặt hạn chế, khuyết điểm, phát huy ưu điểm để Quỹ phát triển an toàn, bền vững, góp phần tạo nguồn thu quan trọng cho Ngân sách các cấp, ổn định thị trường, giá cả bất động sản, xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Qua nghe báo cáo cũng cho thấy Quỹ đã hoạt động đúng định hướng, chấp hành các quy định của pháp luật và có nhiều biện pháp khả thi, có trách nhiệm. Đoàn giám sát cũng chia sẻ những khó khăn trong hoạt động của Quỹ. Đoàn Giám sát lưu ý Quỹ trong quá trình hoạt động thời gian đến cần quan tâm một số nội dung sau:

- Với mục tiêu hàng đầu là an toàn và hiệu quả do đó cần có các chế tài đủ mạnh, thực sự có hiệu lực pháp lý để quản lý sử dụng 02 Quỹ phải theo nguyên tắc bảo toàn và phát triển bền vững.

- Phát triển quỹ đất để đấu giá phải xuất phát từ nhu cầu thực có của thị trường, tính toán chặt chẽ đảm bảo hiệu quả kinh tế - xã hội.

- Chính phủ đã có Nghị quyết về thành lập Quỹ đầu tư địa phương phát triển các địa phương, Tỉnh ta đã có Quỹ này nhưng chưa đủ mức vốn điều lệ tối thiểu; do vậy, cơ quan Quỹ cần phối hợp với Sở Tài chính, các Sở ngành liên quan để xúc tiến sớm hoàn thành các thủ tục để báo cáo UBND tỉnh, HĐND tỉnh về việc thành lập Quỹ này theo đúng quy định.

- Cơ quan Quỹ phát triển đất tỉnh cần phát huy tốt hơn nữa vị trí, vai trò và trách nhiệm của mình trong tham gia xem xét thẩm định hiệu quả các dự án có ứng vốn, vay vốn từ Quỹ phát triển đất và Quỹ đầu tư địa phương để bảo đảm an toàn về nguồn vốn đã đầu tư theo đúng quy định.

Ban Biên tập Website Quỹ phát triển đất