Quỹ Phát triển đất: Triển khai nhiệm vụ năm 2013

Chiều ngày 18-01-2013, Quỹ Phát triển đất đã tổ chức phiên họp thứ 2 để đánh giá lại tình hình hoạt động năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013. Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển đất chủ trì buổi họp.

Quỹ phát triển đất được thành lập theo Quyết định số 2225/QĐ-UBND ngày 05/9/2011 và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/4/2012. Từ khi thành lập đến nay, Quỹ Phát triển đất luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, đã tiếp nhận, quản lý chặt chẽ, an toàn, đúng quy định nguồn vốn nhận bàn giao của quỹ đầu tư địa phương và quỹ đất. Bước đầu, Quỹ phát triển đất đã triển khai có hiệu quả nghiệp vụ ứng vốn Quỹ phát triển đất tỉnh; cho vay quỹ đầu tư địa phương gắn với công tác thu hồi nợ, đảm bảo nguồn vốn hoạt động.
[quy dat quang binh 2013]
Năm 2013, nguồn vốn Quỹ phát triển đất phấn đấu đạt 475 tỷ đồng; giải ngân ứng vốn từ Quỹ phát triển đất đạt 423 tỷ đồng, trong đó giải ngân cho các dự án phát triển quỹ đất 234 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 56%; ngân sách tỉnh ứng vốn bố trí cho các dự án quan trọng khác 189 tỷ đồng, tỷ lệ 46%; phấn đấu tất cả các huyện, thành phố đều có dự án phát triển quỹ đất ứng vốn từ Quỹ phát triển đất để tạo lập nguồn thu tiền sử dụng đất qua đấu giá và có nguồn vốn đầu tư thực hiện chương trình xây dựng kết cấu hạ tầng và nông thôn mới.

Phát biểu tại buổi họp, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển đất ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng và kết quả đạt được của Quỹ Phát triển đất thời gian qua. Bên cạnh chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới như xây dựng kế hoạch ứng vốn cho các dự án, kiểm tra đánh giá, thẩm định hiệu quả của các dự án phát triển quỹ đất, cân đối nguồn vốn, tăng cường công tác thu hồi nợ ứng vốn... đồng chí cũng lưu ý Quỹ Phát triển đất sớm kiện toàn tổ chức bộ máy để ổn định đi vào hoạt động đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao...