Thông báo kết quả điểm phỏng vấn kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2021 của Quỹ phát triển đất tỉnh

Thực hiện Kế hoạch số 38/KH-QPTĐ ngày 02/2/2021 của Quỹ phát triển đất tỉnh về tuyển dụng viên chức năm 2021. Sau khi thực hiện tuyển viên chức theo đúng quy định, Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 thông báo kết quả điểm phóng vấn như sau:

Xem Thông báo cụ thể tại đây