Không tên

E.g., 29/01/2023
E.g., 29/01/2023
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Loại văn bản
1 1076/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể đối với 12 lô đất ở biệt thự thuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư mới phía Tây sông Cầu Rào, phường Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới. 24/04/2015 Quyết định
2 02/2015/TT-BTC Thông tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất 05/01/2015 Thông tư
3 36/2014/QĐ-UBND Quyết định về việc quy định bảng giá các loại đất và phân loại đô thị, loại xã, khu vực, vị trí đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2015 - 2019 22/12/2014 Quyết định
4 3443/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể và điều chỉnh giá đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Kim Hóa và xã Lê Hóa, huyện Tuyên Hóa 28/11/2014 Quyết định
5 3440/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hoá 28/11/2014 Quyết định
6 3412/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Ba Đồn và xã Quảng Hòa, thị xã Ba Đồn. 26/11/2014 Quyết định
7 3163/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Hoàn Lão và giao đất tái định cư tại xã Phú Trạch, Lý Trạch,Đại Trạch, Thanh Trạch, huyện Bố Trạch 03/11/2014 Quyết định
8 2826/QĐ-UBND Quyết định Về việc quy định giá khởi điểm quyền sử dụng các lô đất ở tại các xã: Lý Trạch, Tây Trạch, Hòa Trạch và điều chỉnh giá khởi điểm quyền sử dụng các lô đất ở tại các xã Hải Trạch, Nam Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình để tổ chức bán đấu giá 09/10/2014 Quyết định
9 44/2014/NĐ-CP Quy định về giá đất 15/05/2014 Nghị định
10 43/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 15/05/2014 Nghị định
11 27/2013/QĐ-UBND Về việc quy định giá các loại đất và phân loại đường, vị trí, khu vực đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2014 23/12/2013 Quyết định
12 72/2013/NQ-HĐND Về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2014. 12/12/2013 Nghị quyết
13 31/2012/QĐ-UBND Về việc quy định giá các loại đất và phân loại đường, vị trí, khu vực đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2013. 21/12/2012 Quyết định
14 53/2012/NQ-HĐND Về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2013. 08/12/2012 Nghị quyết
15 48/2012/TT-BTC Hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất. 16/03/2012 Thông tư
16 31/2011/QĐ-UBND Về việc quy định giá các loại đất và phân loại đường, vị trí, khu vực đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2012. 22/12/2011 Quyết định
17 93/2011/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất 29/06/2011 Thông tư
18 120/2010/NĐ-CP Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất 30/12/2010 Nghị định
19 20/2010/QĐ-UBND Về việc quy định giá các loại đất năm 2011 và nguyên tắc phân loại đường, vị trí, khu vực đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 20/12/2010 Quyết định
20 153/2010/NQ-HĐND Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2011. 10/12/2010 Nghị quyết

Trang