Không tên

E.g., 22/03/2023
E.g., 22/03/2023
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Loại văn bản
1 05/2014/TT-BTC Thông tư quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ 06/01/2014 Thông tư
2 10/2013/TT-BXD Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng 25/07/2013 Thông tư
3 17/2013/TT-BTC Sửa đổi khoản 1 Điều 6 thông tư số 10/2011/TT-BTC ngày 26/01/2011của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân ách nhà nước 19/02/2013 Thông tư
4 282/QĐ-KBNN Về việc Quy trình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư trong nước qua hệ thống Kho bạc Nhà nước 20/04/2012 Quyết định
5 28/2012/TT-BTC Quy định về quản lý vốn đầu tư thuộc nguồn vốn Ngân sách xã, phường, thị trấn 24/02/2012 Thông tư
6 176/2011/TT-BTC Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng 06/12/2011 Thông tư
7 1792/CT-TTg Về tăng cường quản lý đầu tư vốn ngân sách Nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ 15/10/2011 Chỉ thị
8 10/2011/TT-BTC Quy định về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước 26/01/2011 Thông tư
9 04/2010/TT-BXD Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình 26/05/2010 Thông tư
10 112/2009/NĐ-CP Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình 14/12/2009 Nghị định
11 83/2009/NĐ-CP Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 15/10/2009 Nghị định
12 85/2009/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng 15/10/2009 Nghị định
13 23/2009/QĐ-UBND Về việc phân cấp thẩm định và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình (hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình) các công trình xây dựng từ nguồn vốn ngân sách 30/09/2009 Quyết định
14 12/2009/NĐ-CP Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 12/02/2009 Nghị định