Không tên

E.g., 29/01/2023
E.g., 29/01/2023
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Loại văn bản
1 71/2014/QH13 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế 26/11/2014 Luật
2 91/2014/NĐ-CP Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế 01/10/2014 Nghị định
3 78/2014/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 18/06/2014 Thông tư
4 218/2013/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhật doanh nghiệp 26/12/2013 Nghị định
5 209/2013/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng 18/12/2013 Nghị định
6 156/2013/TT-BTC Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ 06/11/2013 Thông tư
7 83/2013/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế 22/07/2013 Nghị định
8 65/2013/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân 27/06/2013 Nghị định
9 26/2012/QH13 Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân 22/11/2012 Luật
10 21/2012/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế 20/11/2012 Luật
11 78/2011/TT-BTC Hướng dẫn không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân đối với khoản hỗ trợ khám chữa bệnh hiểm nghèo cho người lao động và thân nhân của người lao động từ nguồn thu nhập sau thuế thu nhập doanh nghiệp; quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng của doanh nghiệp 08/06/2011 Thông tư
12 02/2011/QĐ-UBND Ban hành Đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 18/02/2011 Quyết định
13 151/2010/TT-BTC Thông tư Hướng dẫn áp dụng các loại thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước đối với Quỹ phát triển đất quy định tại Điều 34 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. 27/09/2010 Thông tư
14 84/2008/TT-BTC Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân (Hết hiệu lực 1 phần) 30/09/2008 Thông tư
15 100/2008/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân (Hết hiệu lực từ ngày 01/7/2013) 08/09/2008 Nghị định
16 13/2008/QH12 Luật Thuế giá trị gia tăng 03/06/2008 Luật
17 04/2007/QH12 Luật Thuế thu nhập cá nhân 21/11/2007 Luật
18 78/2006/QH11 Luật Quản lý thuế 12/12/2006 Luật