Văn bản

E.g., 22/03/2023
E.g., 22/03/2023
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Loại văn bản
21 2826/QĐ-UBND Quyết định Về việc quy định giá khởi điểm quyền sử dụng các lô đất ở tại các xã: Lý Trạch, Tây Trạch, Hòa Trạch và điều chỉnh giá khởi điểm quyền sử dụng các lô đất ở tại các xã Hải Trạch, Nam Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình để tổ chức bán đấu giá 09/10/2014 Quyết định
22 91/2014/NĐ-CP Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế 01/10/2014 Nghị định
23 23/2014/TT-BTNMT Thông tư Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 15/09/2014 Thông tư
24 22/2014/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 09/09/2014 Quyết định
25 65/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 01/07/2014 Nghị định
26 78/2014/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 18/06/2014 Thông tư
27 76/2014/TT- BTC Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất 16/06/2014 Thông tư
28 77/2014/TT- BTC Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 16/06/2014 Thông tư
29 16-BC/CB Kết quả tổ chức đợt sinh hoạt theo chủ đề: “Cán bộ, đảng viên và công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nêu cao tinh thần trách nhiệm” 05/06/2014 Báo cáo
30 Số 17-CB/QPTĐ Báo cáo tự kiểm tra việc triển khai thực hiện Kết luận số 65-KL/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị số 36-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. 05/06/2014 Báo cáo
31 08/2014/TT-BXD Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội 23/05/2014 Thông tư
32 24/2014/TT-BTNMT Thông tư quy định về hồ sơ địa chính 19/05/2014 Thông tư
33 25/2014/TT-BTNMT Thông tư quy định về bản đồ địa chính 19/05/2014 Thông tư
34 46/2014/NĐ-CP Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 15/05/2014 Nghị định
35 44/2014/NĐ-CP Quy định về giá đất 15/05/2014 Nghị định
36 43/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 15/05/2014 Nghị định
37 47/2014/NĐ-CP Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 15/05/2014 Nghị định
38 45/2014/NĐ-CP Quy định về thu tiền sử dụng đất 15/05/2014 Nghị định
39 QD-27-2013-QP Về việc quy định giá các loại đất và phân loại đường, vị trí, khu vực đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2014. 06/05/2014 Quyết định
40 12-KH/CBQPTĐ Thực hiện Chương trình hành động số 09-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới” 15/04/2014 Kế hoạch

Trang