Văn bản

E.g., 22/03/2023
E.g., 22/03/2023
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Loại văn bản
41 11-KH/CBQPTĐ Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI) 15/04/2014 Kế hoạch
42 42/2014/TT-BTC Ban hành điều lệ mẫu áp dụng cho các Quỹ đầu tư phát triển địa phương 08/04/2014 Thông tư
43 10/2014/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số tài khoản trong Hệ thống tài khoản kế toán các Tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/4/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 20/03/2014 Thông tư
44 09-KH/CBQPTĐ Tổ chức đợt sinh hoạt theo chủ đề: “Cán bộ, đảng viên và công chức, viên chức người lao động trong cơ quan nêu cao tinh thần trách nhiệm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” 19/03/2014 Kế hoạch
45 06/QĐ-QPTĐ Quyết định về việc quy định thực hiện một số chính sách, chế độ áp dụng đối với CBNV Quỹ phát triển đất tỉnh 16/03/2014 Quyết định
46 28/2014/TT-BTC Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính của Quỹ đầu tư phát triển địa phương 25/02/2014 Thông tư
47 07-BCCB/QPTĐ Về việc báo cáo kết quả học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 8 BCH TW (khóa XI) 20/02/2014 Báo cáo
48 05/CB-QPTĐ V/v đăng ký tổ chức cơ sở Đảng “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 2014 07/02/2014 Công văn
49 01/2014/QĐ-UBND Ban hành Bảng giá các loại nhà, công trình xây dựng trên đất để bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 23/01/2014 Quyết định
50 01/CT-TTg Về việc triển khai thi hành Luật đất đai 22/01/2014 Chỉ thị
51 05/2014/QĐ-TTg Về việc công khai chế độ, chính sách liên quan đến phương tiện, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức 15/01/2014 Quyết định
52 05/2014/TT-BTC Thông tư quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ 06/01/2014 Thông tư
53 218/2013/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhật doanh nghiệp 26/12/2013 Nghị định
54 27/2013/QĐ-UBND Về việc quy định giá các loại đất và phân loại đường, vị trí, khu vực đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2014 23/12/2013 Quyết định
55 209/2013/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng 18/12/2013 Nghị định
56 72/2013/NQ-HĐND Về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2014. 12/12/2013 Nghị quyết
57 75/2013/NQ-HĐND Về việc quyết định tổng biên chế công chức và biên chế sự nghiệp năm 2014 của tỉnh Quảng Bình 12/12/2013 Nghị quyết
58 45/2013/QH13 Luật đất đai 29/11/2013 Luật
59 188/2013/NĐ-CP Về phát triển và quản lý nhà ở xã hội 20/11/2013 Nghị định
60 156/2013/TT-BTC Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ 06/11/2013 Thông tư

Trang