Văn bản

E.g., 22/03/2023
E.g., 22/03/2023
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Loại văn bản
61 15-BC/ĐTN Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2013 18/10/2013 Báo cáo
62 58/2013/QĐ-TTg Quyết định ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 15/10/2013 Quyết định
63 07/KH-CĐ-QPTĐ Kế hoạch công tác thi đua cuối năm 2013 11/10/2013 Kế hoạch
64 11-KH/ĐTN Kế hoạch xây dựng triển khai thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng Chi đoàn mạnh" 18/09/2013 Kế hoạch
65 24-BCCB/QPTĐ Báo cáo kết quả thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" 15/08/2013 Báo cáo
66 08/2013/TT-BNV Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 31/07/2013 Thông tư
67 10/2013/TT-BXD Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng 25/07/2013 Thông tư
68 83/2013/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế 22/07/2013 Nghị định
69 06/CĐ-QPTĐ Hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2013 22/07/2013 Báo cáo
70 65/2013/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân 27/06/2013 Nghị định
71 06-CT/ĐTN Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên 06 tháng cuối năm 2013 05/06/2013 Chương trình
72 04-QĐ/ĐTN Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Chi đoàn Quỹ PTĐ tỉnh 31/05/2013 Quyết định
73 49/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương 14/05/2013 Nghị định
74 37/2013/NĐ-CP Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2007 về tổ chức và hoạt động của quỹ đầu tư phát triển địa phương 22/04/2013 Nghị định
75 Số 15-KH/CB KH tổ chức đợt sinh hoạt nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ đảng cơ quan Quỹ phát triển đất tỉnh (Thực hiện theo Kế hoạch số 228-KH/ĐUK ngày 11/3/2013 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh) 15/04/2013 Kế hoạch
76 480/QĐ-TTg Quyết định về việc phê duyệt Chiến lược kế toán - kiểm toán đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 18/03/2013 Quyết định
77 04/2013/QĐ-UBND Về việc ban hành Bảng giá các loại nhà, công trình xây dựng trên đất để bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 01/03/2013 Quyết định
78 01/CĐ-QPTĐ Tổng kết phong trào thi đua năm 2012. Phát động phong trào thi đua năm 2013 23/02/2013 Báo cáo
79 17/2013/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 19/02/2013 Nghị định
80 Số 02/CB-QPTĐ Về việc đăng ký xây dựng TCCS Đảng trong sạch vững mạnh năm 2013 19/02/2013 Công văn

Trang