Văn bản

E.g., 22/03/2023
E.g., 22/03/2023
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Loại văn bản
101 13/2012/QĐ-UBND Về việc ban hành quy định phân cấp về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Quảng Bình 04/07/2012 Quyết định
102 09/2012/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 9 Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình được ban hành kèm theo Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình. 04/06/2012 Quyết định
103 41/2012/NĐ-CP Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập 08/05/2012 Nghị định
104 39/2012/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng 27/04/2012 Nghị định
105 68/2012/TT-BTC Thông tư quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân. 26/04/2012 Thông tư
106 282/QĐ-KBNN Về việc Quy trình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư trong nước qua hệ thống Kho bạc Nhà nước 20/04/2012 Quyết định
107 34/2012/NĐ-CP Về chế độ phụ cấp công vụ 15/04/2012 Nghị định
108 29/2012/NĐ-CP Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức 12/04/2012 Nghị định
109 31/2012/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu chung 12/04/2012 Nghị định
110 27/2012/NĐ-CP Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức 06/04/2012 Nghị định
111 48/2012/TT-BTC Hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất. 16/03/2012 Thông tư
112 14/2012/NĐ-CP Về sửa đổi điều 7 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và mục I bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của nhà nước; cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP 07/03/2012 Nghị định
113 28/2012/TT-BTC Quy định về quản lý vốn đầu tư thuộc nguồn vốn Ngân sách xã, phường, thị trấn 24/02/2012 Thông tư
114 12/2012/TT-BTC Hướng dẫn tiêu chí xác định đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp 06/02/2012 Thông tư
115 31/2011/QĐ-UBND Về việc quy định giá các loại đất và phân loại đường, vị trí, khu vực đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2012. 22/12/2011 Quyết định
116 27/2011/QĐ-UBND Ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 20/12/2011 Quyết định
117 176/2011/TT-BTC Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng 06/12/2011 Thông tư
118 30/2011/NQ-HĐND Về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2011 - 2015 của tỉnh Quảng Bình. 01/12/2011 Nghị quyết
119 1792/CT-TTg Về tăng cường quản lý đầu tư vốn ngân sách Nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ 15/10/2011 Chỉ thị
120 12/2011/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng tỉnh Quảng Bình 13/09/2011 Quyết định

Trang