Văn bản

E.g., 22/03/2023
E.g., 22/03/2023
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Loại văn bản
141 40/2010/QĐ-TTg Quyết định về việc ban hành Quy chế mẫu về quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất 12/05/2010 Quyết định
142 57/2010/TT-BTC Quy định việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 16/04/2010 Thông tư
143 42/2010/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng 15/04/2010 Nghị định
144 24/2010/NĐ-CP Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức 15/03/2010 Nghị định
145 17/2010/NĐ-CP Về bán đấu giá tài sản 04/03/2010 Nghị định
146 112/2009/NĐ-CP Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình 14/12/2009 Nghị định
147 88/2009/NĐ-CP Về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 19/10/2009 Nghị định
148 83/2009/NĐ-CP Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 15/10/2009 Nghị định
149 85/2009/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng 15/10/2009 Nghị định
150 Số 85/2009/NĐ-CP Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng 15/10/2009 Nghị định
151 14/2009/TT-BTNMT Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất 01/10/2009 Thông tư
152 14/2009/TT-BTNMT Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất 01/10/2009 Thông tư
153 23/2009/QĐ-UBND Về việc phân cấp thẩm định và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình (hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình) các công trình xây dựng từ nguồn vốn ngân sách 30/09/2009 Quyết định
154 76/2009/NĐ-CP Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 15/09/2009 Nghị định
155 69/2009/NĐ-CP Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 13/08/2009 Nghị định
156 56/2009/NĐ-CP Về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa 30/06/2009 Nghị định
157 130/2009/TT-BTC Thông tư Quy định Hệ thống báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị áp dụng trong Chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước ban hành theo Quyết định số 120/2008/QĐ-BTC ngày 22/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 24/06/2009 Thông tư
158 34/2009/QH12 Luật sửa đổi, bổ sung điều 126 của Luật Nhà ở và điều 121 của Luật Đất đai 18/06/2009 Luật
159 34/2009/QH12 Luật Sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật Nhà ở và Điều 121 của Luật đất đai 18/06/2009 Luật
160 49/2009/TT-BTC Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với quỹ đầu tư phát triển địa phương 12/03/2009 Thông tư

Trang