Văn bản

E.g., 22/03/2023
E.g., 22/03/2023
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Loại văn bản
161 12/2009/NĐ-CP Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 12/02/2009 Nghị định
162 09/2008/QH12 Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước 01/01/2009 Luật
163 120/2008/QĐ-BTC Quyết định Về việc ban hành Chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước 22/12/2008 Quyết định
164 84/2008/TT-BTC Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân (Hết hiệu lực 1 phần) 30/09/2008 Thông tư
165 100/2008/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân (Hết hiệu lực từ ngày 01/7/2013) 08/09/2008 Nghị định
166 13/2008/QH12 Luật Thuế giá trị gia tăng 03/06/2008 Luật
167 44/2008/NĐ-CP Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất 09/04/2008 Nghị định
168 22/2008/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quy chế tổ chức mua sắm tài sản, hàng hoá từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung ban hành kèm theo Quyết định số 179/2007/QĐ-TTg ngày 26/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ 10/03/2008 Thông tư
169 139/2007/TT-BTC Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính của Quỹ đầu tư phát triển địa phương 29/11/2007 Thông tư
170 179/2007/QĐ-TTg Ban hành Quy chế tổ chức mua sắm tài sản, hàng hoá từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung 26/11/2007 Quyết định
171 04/2007/QH12 Luật Thuế thu nhập cá nhân 21/11/2007 Luật
172 138/2007/NĐ-CP Nghị định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương 28/08/2007 Nghị định
173 84/2007/NĐ-CP Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai 25/05/2007 Nghị định
174 78/2006/QH11 Luật Quản lý thuế 12/12/2006 Luật
175 70/2006/TT-BTC Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 7/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/200 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất 02/08/2006 Thông tư
176 71/2006/QH11 Luật Bảo hiểm Xã hội 12/07/2006 Luật
177 43/2006/NĐ-CP Nghị định Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập 25/04/2006 Nghị định
178 15/2006/QĐ-BTC Về việc ban hành Chế độ Kế toán doanh nghiệp 20/03/2006 Quyết định
179 56/2005/QH11 Luật Nhà ở 29/11/2005 Luật
180 79/2005/TT-BNV Hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước 10/08/2005 Thông tư

Trang