Văn bản

E.g., 22/03/2023
E.g., 22/03/2023
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Loại văn bản
181 78/2005/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác 10/08/2005 Thông tư
182 47/2005/QH11 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng 27/06/2005 Luật
183 05/2005/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việv đối với cán bộ, công chức, viên chức 05/01/2005 Thông tư
184 02/2005/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức 05/01/2005 Thông tư
185 204/2004/NĐ - CP Về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 14/12/2004 Nghị định
186 117/2004/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất 07/12/2004 Thông tư
187 197/2004/NĐ-CP Về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 03/12/2004 Nghị định
188 198/2004/NĐ-CP Về thu tiền sử dụng đất 03/12/2004 Nghị định
189 479/2004/QĐ-NHNN Về việc ban hành Hệ thống tài khoản kế toán các Tổ chức tín dụng 29/04/2004 Quyết định
190 15/2003/QH11 Luật Thi đua, khen thưởng 10/12/2003 Luật
191 13/2003/QH11 Luật đất đai của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 13/2003/QH11 về đất đai 26/11/2003 Luật
192 03/2003/QH11 Luật Kế toán 26/06/2003 Luật
193 29/2003/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện chế độ sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội 14/04/2003 Thông tư
194 01/2002/QH11 Luật của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002 về Ngân sách Nhà nước 16/12/2002 Luật

Trang