1474/CT-TTg

Trích yếu: 
Về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
Ngày ban hành: 
24/08/2011
Cơ quan ban hành: 
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản: 
Chỉ thị
Người ký: 
Hoàng Trung Hải - Phó Thủ tướng Chính phủ
Tập tinh đính kèm: