Không tên

E.g., 21/06/2024
E.g., 21/06/2024
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Loại văn bản
1 Số 17-CB/QPTĐ Báo cáo tự kiểm tra việc triển khai thực hiện Kết luận số 65-KL/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị số 36-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. 05/06/2014 Báo cáo
2 16-BC/CB Kết quả tổ chức đợt sinh hoạt theo chủ đề: “Cán bộ, đảng viên và công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nêu cao tinh thần trách nhiệm” 05/06/2014 Báo cáo
3 12-KH/CBQPTĐ Thực hiện Chương trình hành động số 09-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới” 15/04/2014 Kế hoạch
4 11-KH/CBQPTĐ Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI) 15/04/2014 Kế hoạch
5 09-KH/CBQPTĐ Tổ chức đợt sinh hoạt theo chủ đề: “Cán bộ, đảng viên và công chức, viên chức người lao động trong cơ quan nêu cao tinh thần trách nhiệm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” 19/03/2014 Kế hoạch
6 07-BCCB/QPTĐ Về việc báo cáo kết quả học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 8 BCH TW (khóa XI) 20/02/2014 Báo cáo
7 05/CB-QPTĐ V/v đăng ký tổ chức cơ sở Đảng “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 2014 07/02/2014 Công văn
8 24-BCCB/QPTĐ Báo cáo kết quả thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" 15/08/2013 Báo cáo
9 Số 15-KH/CB KH tổ chức đợt sinh hoạt nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ đảng cơ quan Quỹ phát triển đất tỉnh (Thực hiện theo Kế hoạch số 228-KH/ĐUK ngày 11/3/2013 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh) 15/04/2013 Kế hoạch
10 Số 02/CB-QPTĐ Về việc đăng ký xây dựng TCCS Đảng trong sạch vững mạnh năm 2013 19/02/2013 Công văn
11 11/CB-QPTĐ Kế hoạch triển khai về việc tiếp tục đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" 27/12/2012 Kế hoạch
12 03/QC-CB-QPTĐ Quy chế làm việc của Chi bộ Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2012-2015 15/11/2012 Quy chế
13 Số 02/TB-CB-QPTĐ TB Về việc phân công công tác trong Chi bộ Quỹ phát triển đất tỉnh, nhiệm kỳ 2012 - 2015 09/11/2012 Thông báo