Không tên

E.g., 29/01/2023
E.g., 29/01/2023
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Loại văn bản
1 225/TB-QPTĐ Thông báo phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo, quản lý Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình 21/10/2014 Thông báo
2 16-BC/CB Kết quả tổ chức đợt sinh hoạt theo chủ đề: “Cán bộ, đảng viên và công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nêu cao tinh thần trách nhiệm” 05/06/2014 Báo cáo
3 Số 17-CB/QPTĐ Báo cáo tự kiểm tra việc triển khai thực hiện Kết luận số 65-KL/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị số 36-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. 05/06/2014 Báo cáo
4 12-KH/CBQPTĐ Thực hiện Chương trình hành động số 09-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới” 15/04/2014 Kế hoạch
5 11-KH/CBQPTĐ Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI) 15/04/2014 Kế hoạch
6 09-KH/CBQPTĐ Tổ chức đợt sinh hoạt theo chủ đề: “Cán bộ, đảng viên và công chức, viên chức người lao động trong cơ quan nêu cao tinh thần trách nhiệm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” 19/03/2014 Kế hoạch
7 06/QĐ-QPTĐ Quyết định về việc quy định thực hiện một số chính sách, chế độ áp dụng đối với CBNV Quỹ phát triển đất tỉnh 16/03/2014 Quyết định
8 07-BCCB/QPTĐ Về việc báo cáo kết quả học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 8 BCH TW (khóa XI) 20/02/2014 Báo cáo
9 05/CB-QPTĐ V/v đăng ký tổ chức cơ sở Đảng “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 2014 07/02/2014 Công văn
10 15-BC/ĐTN Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2013 18/10/2013 Báo cáo
11 07/KH-CĐ-QPTĐ Kế hoạch công tác thi đua cuối năm 2013 11/10/2013 Kế hoạch
12 11-KH/ĐTN Kế hoạch xây dựng triển khai thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng Chi đoàn mạnh" 18/09/2013 Kế hoạch
13 24-BCCB/QPTĐ Báo cáo kết quả thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" 15/08/2013 Báo cáo
14 06/CĐ-QPTĐ Hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2013 22/07/2013 Báo cáo
15 06-CT/ĐTN Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên 06 tháng cuối năm 2013 05/06/2013 Chương trình
16 04-QĐ/ĐTN Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Chi đoàn Quỹ PTĐ tỉnh 31/05/2013 Quyết định
17 Số 15-KH/CB KH tổ chức đợt sinh hoạt nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ đảng cơ quan Quỹ phát triển đất tỉnh (Thực hiện theo Kế hoạch số 228-KH/ĐUK ngày 11/3/2013 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh) 15/04/2013 Kế hoạch
18 01/CĐ-QPTĐ Tổng kết phong trào thi đua năm 2012. Phát động phong trào thi đua năm 2013 23/02/2013 Báo cáo
19 Số 02/CB-QPTĐ Về việc đăng ký xây dựng TCCS Đảng trong sạch vững mạnh năm 2013 19/02/2013 Công văn
20 11/CB-QPTĐ Kế hoạch triển khai về việc tiếp tục đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" 27/12/2012 Kế hoạch

Trang