Thực hiện Kế hoạch số 38/KH-QPTĐ ngày 02/2/2021 của Quỹ phát triển đất tỉnh về tuyển dụng viên chức năm 2021. Sau khi thực hiện tuyển viên chức theo đúng quy định, Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 thông báo kết quả điểm phóng vấn như sau:
Chọn vị trí tốt, khảo sát lúc chiều tối để tính được tỷ lệ lấp đầy thật sự của dự án, chỉ mua tài sản có thanh khoản cao, khắt khe khi xem xét pháp lý... là một trong những điều kiện tiên quyết để...