Thực hiện Kế hoạch số 38/KH-QPTĐ ngày 02/2/2021 của Quỹ phát triển đất tỉnh về tuyển dụng viên chức năm 2021. Sau khi thực hiện tuyển viên chức theo đúng quy định, Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 thông báo kết quả điểm phóng vấn như sau:
Năm 2021 là năm đầu của Kế hoạch 5 năm (2021 - 2026); hưởng ứng phát động Phong trào Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bộ Tài nguyên và Môi trường xây...