BAN KIỂM SOÁT QUỸ

Trưởng Ban: Trần Thị Bích Hường - Phó phòng Quản lý - Ngân sách (Sở Tài chính)

- Điện thoại: 0232.3820031

- Email: ttbhuong1305@gmail.com

 

Phó Ban: Lê Minh Trị - Trưởng phòng Quản lý đất đai (Sở Tài nguyên và môi trường)

Điện thoại: 0232.3825817

Email: 

 

Thành viên: Nguyễn Thị Diễm Quỳnh- Phó Trưởng phòng Tổng hợp - Quy hoạch (Sở Kế hoạch và đầu tư)

Điện thoại: 0232.3821522

Email: