BAN KIỂM SOÁT QUỸ

Trưởng Ban: Phan Thị Kiều Hương - Phó phòng Quản lý - Ngân sách (Sở Tài chính)

- Điện thoại: 0903556181

- Email: phankieuhuong@gmail.com

 

Phó Ban: Trần Thanh Phong - Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính (Sở Tài nguyên và môi trường)

Điện thoại: 0232. 3842983

Email: madeinphong@yahoo.com.vn

 

Thành viên: Mai Hồng Ngọc - Trưởng phòng Tổng hợp - Quy hoạch (Sở Kế hoạch và đầu tư)

Điện thoại: 0232. 3822729

Email: hongngocqbdpi@gmail.com