CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH

Giám đốc Quỹ PTĐ tỉnh:

- Đồng chí: Từ Ngọc Quý

- Điện thoại: 0232.3815.789

- Email: quytn.qptd@quangbinh.gov.vn

Phó Giám đốc Quỹ PTĐ tỉnh:

- Đồng chí: Phạm Ngọc Tình

- Điện thoại: 0232.3816.678

- Email: tinhpn.qptd@quangbinh.gov.vn

Kế toán trưởng- TP Nghiệp vụ

- Đồng chí: Lê Thị Thanh Nhàn

- Điện thoại: 0232. 3675.789

- Email: nhanltt.qptd@quangbinh.gov.vn

Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ

- Đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Nga

- Điện thoại: 0232.3895.688

- Email: ngantt.qptd@quangbinh.gov.vn

Phó TP Phụ trách phòng Tổ chức - Hành chính

- Đồng chí: Nguyễn Hữu Hoàng Long

 - Điện thoại: 0232. 3656.678

-  Email: longnhh.ptqd@quangbinh.gov.vn