CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH

Giám đốc Quỹ PTĐ tỉnh:

- Ông: Từ Ngọc Quý

- Điện thoại: 0232.3815.789

- Email: quytn.qptd@quangbinh.gov.vn

Phó GĐ Quỹ PTĐ tỉnh:

- Ông: Phạm Ngọc Tình

- Điện thoại: 0232.3816.678

- Email: tinhpn.qptd@quangbinh.gov.vn

 Kế toán trưởng

- Bà: Hồ Thị Quỳnh Trang

- Điện thoại: 0232. 3655.789

- Email: tranghtq.qptd@quangbinh.gov.vn

Trưởng phòng Nghiệp vụ

- Bà: Lê Thị Thanh Nhàn

- Điện thoại: 0232. 3675.789

- Email: nhanltt.qptd@quangbinh.gov.vn

Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ

- Bà: Nguyễn Thị Thanh Nga

- Điện thoại: 0232.3895.688

- Email: ngantt.qptd@quangbinh.gov.vn

Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính

- Ông: Nguyễn Hữu Hoàng Long

- Điện thoại: 0232. 3656.678

-  Email: longnhh.ptqd@quangbinh.gov.vn