- Chủ tịch BCH: Lê Thị Thanh Nhàn 

- Phó Chủ tịch BCH: Nguyễn Hữu Hoàng Long

- Ủy viên BCH: Lê Thị Ngọc Huyền

- Tổng số Đoàn viên công đoàn: 15 đoàn viên