- Chủ tịch BCH: Phạm Ngọc Tình

- Ủy viên BCH - Phụ trách Nữ công: Lê Thị Thanh Nhàn

- Ủy viên BCH: Nguyễn Hữu Hoàng Long

- Tổng số Đoàn viên công đoàn: 15 đoàn viên