HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ

   

   

Chủ tịch: Nguyễn Xuân Quang - Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh
Điện thoại: 0232.3822111
Email: quangnx@quangbinh.gov.vn

   

     
 

Phó Chủ tịch: Từ Ngọc Quý
Điện thoại: 0232.3815789
Email: quytn.qptd@quangbinh.gov.vn

  

 

T.viên: Trần Phong - GĐ Sở TN-MT
Điện thoại:
Email:
phongt.stnmt@quangbinh.gov.vn

T.viên: Nguyễn Hoài Nam - Phó GĐ Sở KH-ĐT
Điện thoại:
Email: namnh.skhdt@quangbinh.gov.vn

T.viên: Trần Anh Tuấn - Phó GĐ Sở TC
Điện thoại:
Email: tuanta.stc@quangbinh.gov.vn