HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ

   

   

Chủ tịch: Phan Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Email:
hungpm@quangbinh.gov.vn

   

     
 

Phó Chủ tịch: Từ Ngọc Quý
Điện thoại: 0232.3815789
Email: quytn.qptd@quangbinh.gov.vn

  

 

T.viên: Nguyễn Huệ - GĐ Sở TN-MT
Điện thoại: 
(0232) 3825830
Email: huen.stnmt@quangbinh.gov.vn

T.viên: Võ Hồng Quân - Phó GĐ Sở KH-ĐT
Điện thoại: (0232) 3858189

Email: quanvh.skhdt@quangbinh.gov.vn

T.viên: Trương Tùng Giang - Phó GĐ Sở TC
Điện thoại: 
(0232) 3889966
Email:  giangtt.stc@quangbinh.gov.vn