HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ

   

   

Ông: Phan Mạnh Hùng  

Phó Chủ tịch UBND tỉnh -Chủ tịch HĐQL Quỹ 
Email:
hungpm@quangbinh.gov.vn

   

   
 

Ông: Từ Ngọc Quý

Phó Chủ tịch HĐQL - Giám đốc Qũy 
Điện thoại: 0232.3815789
Email: quytn.qptd@quangbinh.gov.vn

  

 
 

Ông: Phan Xuân Hào 

PGĐ Sở Tài nguyên & Môi trường - Thành viên HĐQL Quỹ
Điện thoại: 
(0232) 3821606
Email: haopx.stnmt@quangbinh.gov.vn

Ông: Mai Hồng Ngọc

 Phó GĐ Sở Kế hoạch & Đầu tư - Thành viên HĐQL Quỹ
Điện thoại: (0232) 3820442

Email: ngocmh.skhdt@quangbinh.gov.vn

Ông: Trương Tùng Giang

 Phó GĐ Sở Tài chính - Thành viên HĐQL Quỹ
Điện thoại: 
(0232) 3889966
Email:  giangtt.stc@quangbinh.gov.vn