Văn bản

E.g., 22/03/2023
E.g., 22/03/2023
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Loại văn bản
81 17/2013/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 19/02/2013 Nghị định
82 3286/QĐ-CT Quyết định đính chính Khoản 1, điều 8 Quyết định 22/2012/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 tháng 2012 của UBND tỉnh ban hành về Điều lệ về tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng đất tỉnh Quảng Bình 28/12/2012 Quyết định đính chính
83 11/CB-QPTĐ Kế hoạch triển khai về việc tiếp tục đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" 27/12/2012 Kế hoạch
84 31/2012/QĐ-UBND Về việc quy định giá các loại đất và phân loại đường, vị trí, khu vực đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2013. 21/12/2012 Quyết định
85 53/2012/NQ-HĐND Về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2013. 08/12/2012 Nghị quyết
86 13/2012/TT-BTP Quy định chi tiết khoản 2 Điều 2 Nghị định số 14/2012/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về sửa đổi Điều 7 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và Mục I bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp ủa nhà nước; cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP 26/11/2012 Thông tư
87 26/2012/QH13 Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân 22/11/2012 Luật
88 21/2012/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế 20/11/2012 Luật
89 03/QC-CB-QPTĐ Quy chế làm việc của Chi bộ Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2012-2015 15/11/2012 Quy chế
90 Số 02/TB-CB-QPTĐ TB Về việc phân công công tác trong Chi bộ Quỹ phát triển đất tỉnh, nhiệm kỳ 2012 - 2015 09/11/2012 Thông báo
91 M06/QPTĐ Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng đề nghị thanh toán 08/11/2012 Biểu mẫu
92 07/QĐ-HĐQL Quyết định ban hành Quy chế quản lý hoạt động và Quy trình ứng vốn, chi hỗ trợ và hoàn trả vốn ứng, chi hỗ trợ thuộc nguồn vốn Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình 08/11/2012 Quyết định
93 M01/QPTĐ Phiếu giao nhận hồ sơ 08/11/2012 Biểu mẫu
94 M02/QPTĐ Báo cáo kết quả thẩm định 08/11/2012 Biểu mẫu
95 M03/QPTĐ Tờ trình về việc trích từ nguồn quỹ phát triển đất tỉnh để ứng vốn cho..... thực hiện đầu tư Dự án xây dựng công trình: ..... 08/11/2012 Biểu mẫu
96 M04A/QPTĐ Hợp đồng ứng vốn Quỹ phát triển đất 08/11/2012 Biểu mẫu
97 M04B/QPTĐ Biên bản thanh lý hợp đồng ứng vốn Quỹ phát triển đất 08/11/2012 Biểu mẫu
98 M05/QPTĐ Bản đăng ký và cam kết thực hiện kế hoạch giải ngân 08/11/2012 Biểu mẫu
99 03/QĐ-CĐ-QPTĐ Về việc ban hành Quy chế làm việc của BCH Công đoàn cơ sở Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2012-2015 05/11/2012 Quyết định
100 22/2012/QDD-UBND Quyết định về ban hành Điều lệ về tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình 22/08/2012 Quyết định

Trang