Không tên

E.g., 21/06/2024
E.g., 21/06/2024
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Loại văn bản
1 05/2015/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật lao động 12/01/2015 Nghị định
2 05/2014/QĐ-TTg Về việc công khai chế độ, chính sách liên quan đến phương tiện, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức 15/01/2014 Quyết định
3 08/2013/TT-BNV Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 31/07/2013 Thông tư
4 49/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương 14/05/2013 Nghị định
5 17/2013/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 19/02/2013 Nghị định
6 13/2012/TT-BTP Quy định chi tiết khoản 2 Điều 2 Nghị định số 14/2012/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về sửa đổi Điều 7 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và Mục I bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp ủa nhà nước; cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP 26/11/2012 Thông tư
7 34/2012/NĐ-CP Về chế độ phụ cấp công vụ 15/04/2012 Nghị định
8 31/2012/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu chung 12/04/2012 Nghị định
9 14/2012/NĐ-CP Về sửa đổi điều 7 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và mục I bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của nhà nước; cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP 07/03/2012 Nghị định
10 76/2009/NĐ-CP Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 15/09/2009 Nghị định
11 71/2006/QH11 Luật Bảo hiểm Xã hội 12/07/2006 Luật
12 79/2005/TT-BNV Hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước 10/08/2005 Thông tư
13 78/2005/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác 10/08/2005 Thông tư
14 05/2005/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việv đối với cán bộ, công chức, viên chức 05/01/2005 Thông tư
15 02/2005/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức 05/01/2005 Thông tư
16 204/2004/NĐ - CP Về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 14/12/2004 Nghị định