Không tên

E.g., 21/06/2024
E.g., 21/06/2024
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Loại văn bản
1 65/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 01/07/2014 Nghị định
2 39/2012/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng 27/04/2012 Nghị định
3 27/2012/NĐ-CP Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức 06/04/2012 Nghị định
4 12/2011/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng tỉnh Quảng Bình 13/09/2011 Quyết định
5 02/2011/TT-BNV Thông tư Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng 24/01/2011 Thông tư
6 42/2010/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng 15/04/2010 Nghị định
7 47/2005/QH11 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng 27/06/2005 Luật
8 15/2003/QH11 Luật Thi đua, khen thưởng 10/12/2003 Luật