Quy trình, thủ tục đấu giá, giao đất có thu tiền sử dụng đất