Chi bộ Quỹ phát triển đất tỉnh kết nạp Đảng viên mới lần 2 năm 2015

Đồng chí Phạm Ngọc Tình - Phó Bí thư Chi bộ đọc quyết định kết nạp Đảng viên mới
Đồng chí Phạm Ngọc Tình - Phó Bí thư Chi bộ trao quyết định cho Đảng viên mới
Đồng chí Nguyễn Hữu Hoàng Long - Đảng viên được kết nạp đọc lời tuyên thệ
Đồng chí Hoàng Ngọc Hòa - Bí thư Chi bộ phát biểu chỉ đạo