Chi bộ Quỹ phát triển đất tỉnh kết nạp Đảng viên mới năm 2015

Đồng chí Phạm Ngọc Tình - Phó Bí thư Chi bộ đọc quyết định kết nạp Đảng viên mới
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Nga - Đảng viên được kết nạp đọc lời tuyên thệ
Đồng chí Hoàng Ngọc Hòa - Bí thư Chi bộ phát biểu chỉ đạo