Hình ảnh hoạt động Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình

Lãnh đạo Quỹ thăm hỏi đồng bào bản Ka Ai (địa bàn đồn biên phòng Cha Lo)
Hình ảnh hoạt động Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình
Hình ảnh hoạt động Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về làm việc với Chi bộ Quỹ phát triển đất tỉnh
Hình ảnh hoạt động Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình