Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2018

Toàn cảnh Hội nghị
Đồng chí Từ Ngọc Quý, Giám đốc Quỹ trình bày báo cáo tại Hội nghị
Đồng chí Lê Thị Thanh Nhàn, Kế toán trưởng trình bày báo cáo tài chính tại Hội nghị
Đồng chí Từ Ngọc Quý, Giám đốc Quỹ tặng bằng khen cho tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến
Đồng chí Phạm Ngọc Tình, Phó Giám đốc tặng bằng khen cho 2 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở
Đồng chí Giám đốc tặng bàng khen cho các cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến