Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2019

Đồng chí Giám đốc báo cáo tình hình hoạt động của đơn vị
Đồng chí Kế toán trưởng báo cáo tài chính
Ban Thanh tra nhân dân báo cáo
Ban Giám đốc tặng bằng khen cho các cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến