Họp Hội đồng 02 Quỹ: Quỹ phát triển đất và Quỹ đầu tư phát triển phiên họp đầu năm 2018