Họp Hội đồng quản lý Quỹ phiên họp thứ 7

Chiều ngày 28/7/2015, Hội đồng Quản lý Quỹ phát triển đất tỉnh tổ chức phiên họp thứ 7 đánh giá tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015.

Đ/c Nguyễn Xuân Quang, PCT TT UBND tỉnh, Chủ tịch HĐQL Quỹ chỉ đạo phiên họp
Đ/c Hoàng Ngọc Hòa, PCT HĐQL kiêm Giám đốc Quỹ báo cáo tại phiên họp
Đ/c Phan Thị Kiều Hương, Trưởng Ban kiểm soát báo cáo tại phiên họp
Đ/c Lê Minh Ngân, Giám đốc Sở TN&MT, thành viên HĐQL Quỹ phát biểu tại phiên họp