Họp Hội đồng quản lý Quỹ phiên thứ 5

Đ/c Nguyễn Xuân Quang, PCT TT UBND tỉnh, Chủ tịch HĐQL Quỹ phát biểu tại phiên họp
Đ/c Hoàng Ngọc Hòa, PCT HĐQL kiêm Giám đốc Quỹ báo cáo tại phiên họp
Đ/c Phạm Ngọc Tình, Thư ký giúp việc HĐQL Quỹ, Trưởng phòng Nghiệp vụ kiêm Kế toán trưởng báo cáo tại phiên họp
Đ/c Phan Thị Kiều Hương, Trưởng Ban kiểm soát báo cáo tại phiên họp
Đ/c Lê Minh Ngân, Giám đốc Sở TN&MT, thành viên HĐQL Quỹ phát biểu tại phiên họp