Họp Hội nghị giao ban với các chủ đầu tư, Trung tâm PTQĐ các huyện, thị xã, thành phố Tháng 8/2014

Toàn cảnh Hội nghị
Đồng chí Từ Ngọc Quý - Trưởng phòng HC - KH - TH tuyên bố lý do Hội nghị
Đồng chí Hoàng Ngọc Hoa - Giám đốc QPTĐ chủ trì Hội nghị
Đồng chí Phạm Ngọc Tình - Trưởng phòng Nghiệp vụ đọc Báo cáo tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Văn Quyết - Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu tại Hội nghị