Quỹ phát triển đất tỉnh: Ký kết thực hiện quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu các phòng chuyên môn