Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình tham gia huấn luyện tự vệ năm 2015

Đội dân quân tự vệ cơ quan Quỹ phát triển đất tỉnh tham gia huấn luyện dân quân tự vệ năm 2015
Luyện tập ngắm bắn súng TLAK
Kiểm tra cuối đợt huấn luyện