Phấn đấu đạt chỉ tiêu đăng ký thu tiền sử dụng đất năm 2021 của UBND tỉnh là 2.900 tỷ đồng

Ngày 26/3/2021, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 438/UBND-TH về việc giao chỉ tiêu phấn đấu thu tiền sử dụng đất năm 2021.

Theo đó, nhằm hoàn thành chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất HĐND tỉnh giao năm 2021 (2.500 tỷ đồng) và đạt chỉ tiêu đăng ký phấn đấu của UBND tỉnh là 2.900 tỷ đồng, UBND tỉnh giao chỉ tiêu cụ thể cho các sở, ngành, địa phương, đơn vị như sau: Huyện Minh Hóa 07 tỷ đồng, huyện Tuyên Hóa 23 tỷ đồng, Quảng Trạch 230 tỷ đồng, thị xã Ba Đồn 350 tỷ đồng, huyện Bố Trạch 330 tỷ đồng, thành phố Đồng Hới 930 tỷ đồng, huyện Quảng Ninh 350 tỷ đồng, huyện Lệ Thủy 180 tỷ đồng, dự án xã hội hóa 500 tỷ đồng.

Để đạt chỉ tiêu đăng ký phấn đấu, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố kịp thời giao chỉ tiêu đến các đơn vị trực thuộc, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất, Trung tâm Phát triển quỹ đất, địa phương; đồng thời đưa ra giải pháp chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Cùng với đó, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Giám đốc Quỹ Phát triển đất tỉnh tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành, địa phương liên quan kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành các dự án phát triển quỹ đất, nhà ở thương mại, khu đô thị để sớm đưa vào đấu giá, giao đất, thu được tiền sử dụng đất trong năm 2021; chú trọng công tác xây dựng kế hoạch phát triển quỹ đất có tính chiến lược lâu dài; nâng cao hiệu quả công tác thẩm định, đánh giá hiệu quả đầu tư các dự án, tham mưu đề xuất chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án theo đúng quy định; phối hợp tốt trong kiểm tra, giám sát chất lượng kết cấu hạ tầng của các dự án; công tác đảm bảo nguồn vốn, quản lý ứng vốn Quỹ Phát triển đất hiệu quả, chặt chẽ và đúng quy định.

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình