Triển khai xây dựng Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII Tin có hình

Để triển khai xây dựng Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 794-CV/TU ngày 16/10/2019, ngày 04/11/2019, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1823/UBND về việc triển khai xây dựng Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, cơ quan căn cứ vào nội dung yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 794-CV/TU ngày 16/10/2019 về việc triển khai xây dựng Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Công văn số 08-CV/TBVK ngày 23/10/2019 của Tiểu ban Văn kiện về việc phân công chuẩn bị nội dung Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII - phần công tác xây dựng Đảng, Mặt trận và đoàn thể để đánh giá thành tựu, khuyết điểm, hạn chế; nguyên nhân của những thành tựu, hạn chế, khuyết điểm; bài học kinh nghiệm rút ra qua 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, từ đó xây dựng phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2021 - 2025, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30/11/2019.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc; Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp các nội dung của các sở, ngành, cơ quan, dự thảo Báo cáo về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Trong quá trình xây dựng các nội dung báo cáo, nếu có nội dung mới, nội dung cần thay đổi, cần bổ sung, các sở, ngành, cơ quan chủ động đưa vào nội dung báo cáo.

Theo Quang Binh Portal

Xem thêm