Không tên

E.g., 21/06/2024
E.g., 21/06/2024
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Loại văn bản
1 05/2015/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật lao động 12/01/2015 Nghị định
2 65/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 01/07/2014 Nghị định
3 05/2014/QĐ-TTg Về việc công khai chế độ, chính sách liên quan đến phương tiện, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức 15/01/2014 Quyết định
4 75/2013/NQ-HĐND Về việc quyết định tổng biên chế công chức và biên chế sự nghiệp năm 2014 của tỉnh Quảng Bình 12/12/2013 Nghị quyết
5 08/2013/TT-BNV Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 31/07/2013 Thông tư
6 49/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương 14/05/2013 Nghị định
7 17/2013/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 19/02/2013 Nghị định
8 13/2012/TT-BTP Quy định chi tiết khoản 2 Điều 2 Nghị định số 14/2012/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về sửa đổi Điều 7 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và Mục I bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp ủa nhà nước; cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP 26/11/2012 Thông tư
9 13/2012/QĐ-UBND Về việc ban hành quy định phân cấp về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Quảng Bình 04/07/2012 Quyết định
10 41/2012/NĐ-CP Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập 08/05/2012 Nghị định
11 39/2012/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng 27/04/2012 Nghị định
12 34/2012/NĐ-CP Về chế độ phụ cấp công vụ 15/04/2012 Nghị định
13 29/2012/NĐ-CP Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức 12/04/2012 Nghị định
14 31/2012/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu chung 12/04/2012 Nghị định
15 27/2012/NĐ-CP Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức 06/04/2012 Nghị định
16 14/2012/NĐ-CP Về sửa đổi điều 7 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và mục I bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của nhà nước; cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP 07/03/2012 Nghị định
17 12/2011/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng tỉnh Quảng Bình 13/09/2011 Quyết định
18 02/2011/TT-BNV Thông tư Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng 24/01/2011 Thông tư
19 58/2010/QH12 Luật Viên chức 15/11/2010 Luật
20 42/2010/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng 15/04/2010 Nghị định

Trang