Không tên

E.g., 21/06/2024
E.g., 21/06/2024
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Loại văn bản
1 23/2016/TT-BTC Thông tư Hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập 16/02/2016 Thông tư
2 19/2016/TT-BTC Thông tư Hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập 01/02/2016 Thông tư
3 16/2015/NĐ-CP Nghị định Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập 14/02/2015 Nghị định
4 71/2014/QH13 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế 26/11/2014 Luật
5 91/2014/NĐ-CP Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế 01/10/2014 Nghị định
6 78/2014/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 18/06/2014 Thông tư
7 10/2014/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số tài khoản trong Hệ thống tài khoản kế toán các Tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/4/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 20/03/2014 Thông tư
8 05/2014/TT-BTC Thông tư quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ 06/01/2014 Thông tư
9 218/2013/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhật doanh nghiệp 26/12/2013 Nghị định
10 209/2013/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng 18/12/2013 Nghị định
11 156/2013/TT-BTC Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ 06/11/2013 Thông tư
12 83/2013/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế 22/07/2013 Nghị định
13 65/2013/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân 27/06/2013 Nghị định
14 480/QĐ-TTg Quyết định về việc phê duyệt Chiến lược kế toán - kiểm toán đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 18/03/2013 Quyết định
15 26/2012/QH13 Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân 22/11/2012 Luật
16 21/2012/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế 20/11/2012 Luật
17 68/2012/TT-BTC Thông tư quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân. 26/04/2012 Thông tư
18 12/2012/TT-BTC Hướng dẫn tiêu chí xác định đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp 06/02/2012 Thông tư
19 1073/CT-TTg Về việc tăng cường công tác quản lý và hiện đại hóa công sở của cơ quan hành chính ở địa phương theo hướng tập trung 05/07/2011 Chỉ thị
20 86/2011/TT-BTC Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước 17/06/2011 Thông tư

Trang