Văn bản

E.g., 05/03/2024
E.g., 05/03/2024
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Loại văn bản
121 12/2011/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng tỉnh Quảng Bình 13/09/2011 Quyết định
122 1474/CT-TTg Về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 24/08/2011 Chỉ thị
123 1073/CT-TTg Về việc tăng cường công tác quản lý và hiện đại hóa công sở của cơ quan hành chính ở địa phương theo hướng tập trung 05/07/2011 Chỉ thị
124 93/2011/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất 29/06/2011 Thông tư
125 86/2011/TT-BTC Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước 17/06/2011 Thông tư
126 78/2011/TT-BTC Hướng dẫn không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân đối với khoản hỗ trợ khám chữa bệnh hiểm nghèo cho người lao động và thân nhân của người lao động từ nguồn thu nhập sau thuế thu nhập doanh nghiệp; quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng của doanh nghiệp 08/06/2011 Thông tư
127 02/2011/QĐ-UBND Ban hành Đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 18/02/2011 Quyết định
128 10/2011/TT-BTC Quy định về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước 26/01/2011 Thông tư
129 02/2011/TT-BNV Thông tư Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng 24/01/2011 Thông tư
130 120/2010/NĐ-CP Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất 30/12/2010 Nghị định
131 20/2010/QĐ-UBND Về việc quy định giá các loại đất năm 2011 và nguyên tắc phân loại đường, vị trí, khu vực đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 20/12/2010 Quyết định
132 153/2010/NQ-HĐND Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2011. 10/12/2010 Nghị quyết
133 23/2010/TT-BTP Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản 06/12/2010 Thông tư
134 58/2010/QH12 Luật Viên chức 15/11/2010 Luật
135 151/2010/TT-BTC Hướng dẫn áp dụng các loại thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước đối với quỹ phát triển đất quy định tại Điều 34 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 27/09/2010 Thông tư
136 151/2010/TT-BTC Thông tư Hướng dẫn áp dụng các loại thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước đối với Quỹ phát triển đất quy định tại Điều 34 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. 27/09/2010 Thông tư
137 137/2010/TT-BTC Quy định việc xác định giá khởi điểm của tài sản nhà nước bán đấu giá và chế độ tài chính của Hội đồng bán đấu giá tài sản 15/09/2010 Thông tư
138 16/2010/TT-BXD Quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở 01/09/2010 Thông tư
139 71/2010/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở 23/06/2010 Nghị định
140 04/2010/TT-BXD Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình 26/05/2010 Thông tư

Trang